הדר הצפון הנדסה ובניה
תחומי פעילות
חדשות ועדכונים

30 בינואר 2014

 

אייקון יחידות דיור באלון הגליל: הפרויקט בשלבי ריצוף מתקדמים לקראת מסירה מוקדמת מהצפוי

פס 

 

אייקון פרויקט מגורים ביעד: נמסר סופית מוקדם מהצפוי

 

פס

 

אייקון פרויקט בי"ס כפר וורדים: שלבי טיח מתקדמים

 

פס

 

אייקון פרויקט יזמות בנצרת עילית: המכירה בעיצומה, כל הקודם זוכה

 

פס

 

אייקון אולמות ספורט בקרית אתא: לקראת מסירה סופית

 

פס

 

אייקון אולם ספורט חדש בראש העין: בשלבי גמר שלד

 

פס

 

אייקון בי"ס בדיר אל אסד לקראת מסירה סופית

 

פס

 

אייקון החברה לקראת התחלה בשני פרויקטים חדשים באור גנוז ובירכא

 

פס

 

אייקון החלה המכירה בפרויקט היוקרה "נוף הצפון" בנצרת עילית.

 

פס

 

אייקון ההרחבה הקהילתית באלון הגליל בשלבי שלד מתקדמים.

 

פס

 

אייקון החברה זכתה במכרז, לביצוע שלושה אולמות ספורט בקריית אתא.

 

פס

 

אייקון פרויקט המגורים בישוב יעד בשלבי מסירה סופיים.

 

פס


חקיקה רלוונטית

פס

 

אייקון חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 

   פרק א': פרשנות:  1. הגדרות (תיקון: תשמ"א2, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ה, תשס"ב 28, תשס"ד33 , תשס"ה 35) בחוק זה -  

   "אדריכל רשוי" - כמשמעותו לפי חוק המהנדסים והאדריכלים; "בטיחות הטיסה" - לרבות מניעת מפגעים הנגרמים עקב הטיסה; "בנין"…

 

אייקון חוק שוויון זכויות לאנשים עםמוגבלות –נגישות מבנים ושירותים (תיקון מס' 2), התשס"ה- 2005

   חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005, מחולל מהפכה בתחום שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה, על ידי

   קביעת חובה להנגשת מקומות המיועדים לשימוש הציבור הרחב, והפיכתם לזמינים לכל. החוק נועד לסלק מגבלות ומכשולים פיזיים

   הקיימים…

 

אייקון תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון) התשס"ח 2008 - 

   בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965- (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה,

   אני מתקין תקנות אלה: בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 21970- (להלן- התקנות העיקריות),

   אחרי ההגדרה…

 

אייקון חוק המכר (דירות), תשל"ג- 1973

   בחוק זה -"דירה" - חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר; "הוראות תחזוקה ושימוש" – הוראות תחזוקה ושימוש,

   ככל הנדרש, לעניין הדירה או כל דבר שבה, הרכוש המשותף כמשמעותו בחוק המקרקעין ומיתקניו, וכן בדבר תכונות מיוחדות של הדירה או

   כל דבר שבה; "חוק המקרקעין" – חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969…

 

אייקון צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד- 1974

   בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק המכר (דירות), התשל"ג1973-, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. חובת מסירת

   מפרט (א) המוכר חייב לצרף לחוזה המכר מפרט ולמסור לקונה העתק ממנו חתום בידו. (ב) כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.

 

אייקון חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974

   בחוק זה - "דירה" - חדר או מערכת חדרים למגורים, לעסק או לכל צורך אחר; "הלוואה לרכישת דירה" - הלוואה שתאגיד בנקאי או תאגיד

   אחר נותן לצורך רכישת דירה ושלהבטחת החזרתה נרשמו משכנתה או משכון לגבי הזכויות במקרקעין…

 

אייקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעותשל רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975

   בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו6- לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה1974-, אני מתקין תקנות אלה: 1. סייג

   לתשלומים על חשבון מחיר דירה קונה של דירה שהכספים ששילם או שעליו לשלם למוכר לא הובטחו כאמור בסעיף…

 

אייקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה שלדירה), תשל"ז-1976

   בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה1974-, אני מתקין תקנות אלה:

   1.ישור על השלמת דירה- אישור מאת מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח1958-, בדבר

 

אייקון חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969

   1.הגדרות (תיקון: תשל"ב, תשל"ג) - בחוק זה - "עבודות הנדסה בנאיות" - בנייה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרם, ביוב,

   ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים, השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת

 

 

 

הדר הצפון  - הנדסה ובניה בע”מ | בנין אירוסים, מרכז רסקו, ת.ד 13799 | רחוב עצמון 18, נצרת עילית 17651 | טל: 046084777, 046084333 |  info@h-tsafon.co.il | הדר הצפון בפייסבוק